วันพฤหัสบดี, เมษายน 17, 2557

อบรมฟรี "หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้"
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ SIPA 
เปิดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ 
โดยมีโปรแกรมการจัดอบรมดังนี้

1. อบรม Android Programming
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2557
วิทยากร: ดร. วโรดม วีระพันธ์

2. อบรม Full Stack Java Script Framework with MEAN
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2557
วิทยากร: อ.จักรพันธ์ สัวบุตร

3. อบรม WiFi Management Workshop
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557
วิทยากร: นายอมตวิทย์ คำแหง

4. อบรม SEO/E-Marketing
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2557
วิทยากร: คุณศรัณย์ ยุวรรณะ