การศึกษา


 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มัธยม: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • ประถม: โรงเรียนดรุณพิทยา, โรงเรียนวัดสระแก้ว, โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
 • อนุบาล: โรงเรียนดรุณพิทยา

ประกาศนียบัตร


 • ประกาศนียบัตรนานาชาติด้านการฝึกสอนกีฬา สถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา(USSA)
 • ประกาศนียบัตรนานาชาติด้านการบริหารทางการกีฬา สถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา(USSA)


ผ่านการอบรม


 • หลักสูตร "SCROM for e-Lerning Development” ปี 2551
 • หลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2552
 • หลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง” ปี 2553
 • หลักสูตร “พูดอย่างเซียน” รุ่นที่ 2 ปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น: